استانداردهای تولید
استاندارد صنعت برق ايران-مشخصات و خصوصيات انرژي الكتريكي (كيفيت برق)
كليات
حدود مجاز هارمونيك ها
فلش و قطعي ولتاژ
تغييرات ولتاژ و فركانس
پايداري و پديده هاي گذرا
زمين كردن
كيفيت برق تحويلي به انواع مشتركين
مشخصات فني وسايل اندازه گيري و معيارهاي انتخاب آنها
دستورالعمل اندازه گيري كيفيت برق، بازرسي و اطمينان از كيفيت آن
گزارش فني مشخصات و خصوصيات انرژي الكتريكي (كيفيت برق)
مفاهيم و تعاريف كيفيت برق
منابع و مراجع استانداردهاي كيفيت برق
تجزيه و تحليل نتايج وضعيت موجود كيفيت برق
استاندارد معيارهاي طراحي و مهندسي دودكش نيروگاه هاي بخاري و سيكل تركيبي
مباني و معيارهاي طراحي و مهندسي فونداسيون
محاسبه فونداسيون و تفسير آن
محاسبه و تفسير مباني و معيارهاي طراحي و مهندسي سازه
محاسبه سازه و تفسير آن
رنگ و پوشش تجهيزات صنعت برق
شناخت مهندسي رنگ آميزي و پوشش تجهيزات صنعت برق
جداول منحني هاي دوام و طول عمر
رنگ ظاهري
مشخصات فني جهت سفارش خريد رنگ و پوشش
مباني و معيارهاي مهندسي نحوه انتخاب رنگ و پوشش
مباني، معيارها و عوامل مؤثر در انتخاب روش آماده سازي
عوامل مؤثر در انتخاب بنگ و پوشش
اندازه گيري سطوح و برآورد هزينه
دستورالعمل انجام آزمايشات بر روي رنگ و پوشش سفارشي
دستورالعمل انجام آزمايشات بر روي رنگ و پوشش اعمال شده
دستورالعملهاي آزمايش و كنترل كيفي در تعميرات و ترميم دوره اي
دستورالعمل آماده سازي سطوح
دستورالعمل رنگ آميزي و پوشش دهي
دستورالعمل نگهداري اصلاح و ترميم
دستورالعمل هاي ايمني در رنگ آميزي و پوشش تجهيزات
دستورالعمل نگهداري و انبارداري مواد رنگ و پوشش
دستورالعمل استفاده از رنگ هاي اخباري و هشدار دهنده
استاندارد و آيين كار سيستم هاي حفاظت كاتدي
شناخت سيستم هاي حفاظت كاتدي
استاندارد روش هاي اندازه گيري مقاومت مخصوص خاك و تعيين درجه خوردگي آن